صفحه نخست > فراخوان پژوهشی > مسابقه اینترنتی
اخبار

و با تشکر از حضور فعال در مسابقه اینترنتی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مذاکرات
برندگان مسابقه به شرح زیر می باشند:
  • خانم صفورا نیازی
  • آقای مجید محمدپور

لطفا به آدرس ایمیل پژوهشکده شماره حساب های خود را اطلاع دهند.
info@efafinstitute.ir