داروینیسم اجتماعی می گوید گورخواب ها عقیم شوند، نَه اسلام!


 
در رزوهای اخیر یکی از موضوع های بحث برانگیز عقیم سازی گورخواب ها بوده است. برخی از مسئولین معتقدند گروهی از مردم فقیر که قدرت انطباق با محیط را ندارند، عقیم شوند تا هزینه کمتر اقتصادی بر دولت وارد کنند.
 
   

این نظریه برگرفته از تئوری داروینیسم اجتماعی است که در کشورهای مشرک و ملحد غربی در عمل سالها است که نسبت به مردم فقیر جامعه اجرا می شود. آنها معتقدند دین از سیاست و فن حکومت داری کاملا جدا است و برای کاهش هزینه های جامعه و توسعه اجتماعی اگر افراد فقیر، زیر دست افراد ثروتمند نابود شوند یک پدیده عادی اجتماعی است.
   

برخی مسئولین ما هم معتقدند گورخواب‌ها کسانی هستند که نتوانستند اختلاس کنند، در بورس ثروت جمع کنند و رانت داشته باشند لذا برطبق نظر مقامات باید عقیم شوند، این یعنی داروینیسم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چرا که انسان‌هایی که خود را با محیط منطبق می‌کنند تنها منقرض نمی‌شوند!(1)
واقعیت این است که براساس تفکرات جریان داروینیسم از نظر برخی مسئولین، کسانی که در سیاست، اقتصاد و اجتماع قدرت انطباق با شرایط را نداشته باشند باید از بین بروند و این موضوعی است که در مورد گورخواب ها قابل بررسی است.(2)
  
     

عقیم سازی گورخواب ها در حالی مطرح می شود که دولتمردان موظف هستند در جامعه اسلامی جلوی راه های نامشروع کسب درآمد را بر روی افراد رفاه زده ببندند و سهم همه افراد جامعه از بیت المال عادلانه پرداخت شود. هرگاه ثروتمندان از راه های غیرقانونی مال بدست آورند قطع به یقین سهم فقرا در جیب و خزانه مالی آنها موجود است.
  
     

دولت مردان مسلمان، اگر مسلمان باشند، موظف هستند سهم فقرا را از ثروتمندان رفاه زده، پول پرست و اختلاص گر بگیرند و به صاحبان اصلی آن برگردانند. اگر چنانچه این وظفه انجام می شد قطعا گورخوابی هم در جامعه پیدا نمی شد. همچنین لازم نبود هیچ دولتمردی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم مستضعف به روش های ظالمانه متوسل شود.
پی نوشت
(1) http://yon.ir/42qK
(2) http://yon.ir/42qK
پژوهشکده عفاف
۱۳۹۵/۱۰/۱۵
universallifestyle.ir
نام شرکت: