منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentuniversallifestyle.ir2/25/2018 7:29:08 AMfaمقابله با ظلم علیه زنان نیاز به یک حرکت ملی دارد 1394/11/11http://www.efafinstitute.ir/fa/News/item/درباره پژوهشکده عفاف/منوی محتوا/پژوهشکده در رسانه ها/3621/مقابله با ظلم علیه زنان نیاز به یک حرکت ملی دارد 1394/11/11زنانه شدن فقر فشارهای روانی زیادی به زنان تحمیل کرده است1394/11/11http://www.efafinstitute.ir/fa/News/item/درباره پژوهشکده عفاف/منوی محتوا/پژوهشکده در رسانه ها/3618/زنانه شدن فقر فشارهای روانی زیادی به زنان تحمیل کرده است1394/11/11زنان در حل بحران‌های اقتصادی تأثیرگذارند1394/09/07http://www.efafinstitute.ir/fa/News/item/درباره پژوهشکده عفاف/منوی محتوا/پژوهشکده در رسانه ها/3619/زنان در حل بحران‌های اقتصادی تأثیرگذارند1394/09/07دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در موضوع عفاف و حجاب1394/04/23http://www.efafinstitute.ir/fa/News/item/درباره پژوهشکده عفاف/منوی محتوا/پژوهشکده در رسانه ها/3615/دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در موضوع عفاف و حجاب1394/04/23صرف چادری بودن نشانه عفیف بودن نیست 1394/04/20http://www.efafinstitute.ir/fa/News/item/درباره پژوهشکده عفاف/منوی محتوا/پژوهشکده در رسانه ها/3616/صرف چادری بودن نشانه عفیف بودن نیست 1394/04/20