صفحه نخست > فهرست انجمنها > کودکان کار و راهکارهای مقابله > موضوع: آموزش آموزه های مقاومت و جهاد به کودکان
اخبار
 موضوع: کودکان کار و راهکارهای مقابله / آموزش آموزه های مقاومت و جهاد به کودکان
ارسال پاسخ

کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/17
این روزها خانه ها بسیار کوچک شده حتی خانه های بزرگ هم چون پر از اثاث شده تحمل بچه ها را ندارد بنا براین بچه ها اغلب اوقات خوش خود را در پارکها سپری میکنند باید پارکها را به مدل کوچکی از محیط های جهادی تبدیل کرد تا کودکان با بازی و تفریح با این مسئله آشنا گردند.کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/17
پدرو مادران که دغدغه جهاد ندارند و دائما به فکر تفاخر هستند که نمیتوانند به کودکان آموزش دهند دولتها هم که در فکر سیاسی بازی های خودشان هستند و بفکر کوچک و بزرگ ملت نیستند میماند دلسوزان جامعه از هر قشری که میخواهند باشند باید کودکان را باور و تحمل کنند تا در جوامع و مراسم چه مذهبی و غیره بتوانندبرای آنها برنامه ریزی درست کنندکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/17
این آموزه ها را کودکان باید با اسباب بازی یاد بگیرند اسباب بازی های مدیریت شدهکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/17
تشکیل گروههای مقاومت و جهاد در مدارس کودکان را ترغیب میکند و به آنها اعتماد به نفس می بخشدکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/17
روح مقاومت و جهاد از مساجد شروع شد بنابر این باید دوباره این برنامه در مساجد احیا شودکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/17
اهمیت دادن به کودکان در مساجد و تکایا و حسینیه ها بهترین را تربیت کودکان است آنها را به حلقه های اول دور منابر تبدیل کردن میتواند کار ساز باشدکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/13
روح سلحشوری در تمامی بچه ها هست اما باید این تقویت شود و بچه بتواند از این احساس خود به نفع آزادی و آزادگی استفاده کند باید او را با اسطوره های ارزشی آشنا کرد.کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/13
مدارس بهترین محل برای آشنایی کودکان با مقاومت استکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/13
شهرداری ها میتوانند پردیس هایی برای مدل کوچک شده ابزار جنگی و آموزش مقاومت برای کودکان ترتیب بدهند تا کودکان هم سرگرم شوند و هم با مفهوم مقاومت آشنا گردندکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/07/13
این  کار باید با بازی های رایانه ای عملی شود چون این روزها بچه ها بسیار به این بازی ها وابسته هستند


123
ارسال پاسخ