صفحه نخست > فهرست انجمنها > کودکان کار و راهکارهای مقابله > موضوع: شیوع تک فرزندی در خانواده ایرانی
اخبار
 موضوع: کودکان کار و راهکارهای مقابله / شیوع تک فرزندی در خانواده ایرانی
ارسال پاسخ

کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/14
فرزند جا برای بازی برای زندگی برای رشد میخواهد زندگی این روزها با آپارتمانهای نقلی یک فرزند هم زیاد استکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/14
تک فرزندی صدمه ایست که هم پدر و مادر و هم فرزند با هم متحمل میشوند بچه هایی که طعم محبت خواهر و برادر را نمی چشند پدر و مادری که مرتب در استرس از دست دادن فرزند هستند.کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/14
کشور های خارجی برای آوردن فرزند تمام سیسمونی را از دولتهایشان میگیرند و هدایای بسیار نقیس و پول به آنها میدهند اما اینجا بچه دار که می شوی اول بیچاره گی استکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/14
خیل بچه کم شده مردم بچه که میبینند تعجب میکنندکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/14
خانواده های ایرانی را تبلیغات ضد فرزند آوری بیچاره کرده همه از وجود فرزندانشان در آه وفغان هستند و بقیه هم که میترسند بچه دار شوند.کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/14
اعیانها که پول دارند حوصله بچه ندارند میخواهند با پولشان خوشی کنند
بیچاره ها مثل ما هم امکانات بچه دار شدن را نداریم پس این نسل منقرض خواهد شد.کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/14
من چهار فرزند دارم خانه ام 50 متر آپارتمان است بدون حیاط بدون بالکن یعنی همه به مرز جنون رسیدیم بخاطر همین است که اقشار کم درآمد مثل من که بچه را خیلی دوست داریم وقتی بچه دار میشویم به غلط کردن میافتیمکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/08
بالا بودن هزینه ها اصلی ترین علت کم فرزندی است
فرزند داری هزینه های سنگینی را به خانواده ها تحمیل می کند، به طور مثال امروزه خرید سرویس سیسمونی برابر با یک جهیزیه کامل است، یا در دوران بارداری هزینه های پزشکی و زایمان یکی دیگر از مشکلات خانواده ها به شمار می رود.
کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/08
جامعه ای که نیروی جوان آن رو به کاهش می رود با معضلاتی مانند نیروی کار مواجه خواهد بود علاوه بر آن در خانواده های تک فرزندی وابستگی عاطفی شدیدی بین فرزند و والدین ایجاد می گردد.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/08
تک فرزندی راه رفتن بر روی لبه تیغ است. اگر خدای ناکرده اتفاقی برای تک فرزند بیفتد، پدر و مادر همه ی سرمایه زندگی خود را از دست داده اند و دیگر فرصتی برای جبران ندارند.

1234
ارسال پاسخ