صفحه نخست > فهرست انجمنها > اثرات دلسوزی های اشتباه والدین > موضوع: نقش حیا در تربیت فرزند
اخبار
 موضوع: اثرات دلسوزی های اشتباه والدین / نقش حیا در تربیت فرزند
ارسال پاسخ

کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/15
خدا بذر حیا را در درون هر انسانی پاشیده است، نشای حیا را کاشته است. امری اکتسابی نیست. مثل بقیه امور فطریّه در انسان است که باید انسان او را شکوفا کند.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/15
حاج آقا مجتبی تهرانی در باب نقش حیا در تربیت رزند میفرمایند:
مسأله حیا در باب تربیت یک نقش زیر بنایی دارد به این معنا که پدر و مادر که به طور معمول و متعارف دو مربّیِ دست اوّل برای انسان‌ هستند، اینها آنچه را که باید روی آن دقّت کنند این است که نکند من پرده حیای این بچّه را بدرم، بلکه پرده حیای او را حراست و حفاظت و رشد بدهند. نمی‌خواهد تو به او حیا بیاموزی نه! سرکوبش نکن، خود او شرم ذاتی دارد. این را رشد‌ش بده. چه در بُعد دیداری‌ات، چه در بُعد شنیداری‌ات، چه در بُعد رفتاری‌ات، چه با هیکل‌ات، چه با لباست، چه با لباسش. بالاترین جنایت پدر و مادر در باب تربیت نسبت به فرزند اینجاست که ـ نعوذ بالله ـ در این سه رابطه پرده حیای الهی این بچّه را بدرند. اینکه بچّه هر کاری دل او می‌خواهد بکند و هرچه می‌خواهد بگوید و هرچه می‌خواهد ببیند.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/15
تربیت فرزند باید بر این امر استوار باشد که ما تربیتهای الهی را از بین نبریم به قول بزرگی می گفت بچه را بی تربیت نکنید یعنی بچه وقتی کار بدی کرد خودش ناراحت شود بدون اینکه کسی او را سرزنش کند به قولی وجدانش به درد آیدکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/15
مابه الامتیاز انسان از حیوان  حیا است،  بنا بر این میبینیم که اکثر ما این روزها دامداری میکنیم بجای فرزند داری خوردن و خوابیدن و پوشیدن و با بی حیایی این ودیعه خدا را دردرون بچه ها میخشکانیمکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/15
حیا بهترین لباس دنیا است اگر والدین این را بر تن خود بکنند  خانواده راه رستگاری را در پیش میگیرندکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/15
حیایعنی: از خدا خجالت بکش یعنی: از مردم خجالت بکش ، لااقل از خودت خجالت بکش.
پدرو مادری که خودشان از خدا و دیگران و خودشان خجالت نکشند و هر عمل قبیحی را انجام دهند معلوم است که فرزند آنها هم راه آنها را میرودکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/15
حیا تقریبا پوشی برای روح است حیاء در ارتباط با خداوند، دیگران و خود هرکدام را که ما در مقابل چشم فرزندانمان رعایت نکنیم در فرزند از بین میرودکاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/15
والدین به نحوی عمل نکنند که آن ودیعه الهیّه به نام «حیا» در درون فرزند سرکوب شود، بلکه باید او را زنده کنند نه اینکه بمیرانند؛


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/15
مسأله دیداری، در خانه مثل پوشش پدر و مادر، نقشِ سازندگی و تربیتی دارد و به فرزند روش می‌دهد. چه رسد به پوشش خودِ فرزند.


کاربر:
ارسال ها: 0
تاریخ: 1395/10/15
اوّلین محیطی که قوی‌ترین نقشِ سازندگی را بر روی انسان دارد؛ محیط خانوادگی و رابطه پدر و مادر با فرزند است. روابط آمیخته با حیا  این نیرو را در بچه تقویت میکند


12
ارسال پاسخ